Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot resertifikāciju (turpmāk – resertificējamā ārstniecības persona) ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām sertifikācijas komisijā iesniedz:

1. Iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1.1. resertifikācijas lapu(3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;

1.2. ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu(atskaite) attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē,kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte

(informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi);

1.3. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu profesionālo zināšanu pārbaudes sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

1.4. atskaite par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu – 150 tālākizglītības punktu apjomā, kuri ir iegūti profesionālās un tālākizglītības pasākumos, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, 25% tālākizglītības punkti radiācijas drošībā un aizsardzībā un neatliekamā palīdzibā.

(par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu, kas nav iekļauts šo noteikumu 5.pielikumā un kuru sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, tālākizglītības punktu skaitu nosaka pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa);

2. Ja šo noteikumu 1.punktā minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

3. Iepriekšēja sertifikāta kopija.

4. Ārstniecības personas reģistra apliecības kopija.

5. Izglītības dokumenta (diploma) kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;

6. Izglītības dokumenta (diploma)kopiju par iegūto izglītību specialitātē,

7. Ja medicīniskā izglītība nav iegūta radiologa asistenta vai radiogrāfera specialitātē,

izglītības dokumenta kopiju par iegūto kvalifikāciju, (specializācijas kursu beigšanas apliecības );

 

Resertificējamai ārstniecības personai ir tiesības piedalīties sertifikācijas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts jautājums par šīs personas resertifikāciju.

 

3. Resertifikācija netiek piemērota, ja:

3.1. iesniedzot 1.punktā minētos dokumentus, ir beidzies derīguma termiņš sertifikātam attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē;

3.2. ārstniecības persona profesionālo darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi mazāk nekā trīs gadus.

 

Resertifikācijas kārtība ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm