Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu (turpmāk – sertificējamā ārstniecības persona) sertifikācijas komisijā iesniedz dokumentus

 

1. Iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1.1 sertifikācijas lapu (2.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;

1.2. profesionālās darbības pārskatu (atskaiti) attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;

1.3. izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;

1.4. ja medicīniskā izglītība nav iegūta radiologa asistenta vai radiogrāfera specialitātē, izglītības dokumenta kopiju par iegūto kvalifikāciju, (specializācijas kursu beigšanas apliecības );

1.5. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);

1.6. izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi attiecīgajā ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (ja sertificējamā ārstniecības persona vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē);

1.7. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības programmas apguvi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētā pamatspecialitātē(radiācijas drošība un aizsardzība, neatliekamā palīdzība, saskarsme);

1.8. laulības apliecības kopiju (gadījumā, ja mainīts uzvārds);

1.9. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu profesionālo zināšanu pārbaudes sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

2. Iesniedzot šo noteikumu 1.punktā minēto dokumentu kopijas, sertificējamā ārstniecības persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

3. Ja šo noteikumu 27.punktā minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

 

Sertifikācijas eksāmens:

1. Sertificējamās personas kārto sertifikācijas eksāmenu, kuru programmu un strukturālo uzbūvi apstiprinājusi LRRAA sertifikācijas komisija.

2. Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām:

2.1. pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai, tiek organizēts pēc daudzizvēļu testa principa.

2.2. otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude

3. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.