Šis ētikas kodekss apstiprināts LRAA 2007. gada 3.februāra konferencē, un tas ir jāievēro visiem Latvijas radiologu asistentiem(RA).

Katram Latvijas RA jāapzinās tradicionālās ētikas normas un jārīkojas saskaņā ar galvenajiem principiem, no kuriem šīs normas izriet.

LRAA ētikas kodekss veidots, ņemot par pamatu Medicīnas ētikas starptautisko kodeksu, ko 1983. gadā izstrādājusi un atzinusi Pasaules medicīnas asociācija.

1. Radiologa asistenta ētikas pamatprincipi

1.1. RA darbības pamatprincips ir cieņa pret dzīvību, cilvēci un atsevišķu cilvēku tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, ticības, vecuma, dzimuma, politiskiem uzskatiem un stāvokļa sabiedrībā. Kopā ar pārējo sabiedrību RA ir atbildīgs par sabiedrības vispārējās veselības uzlabošanu un taisnīgu veselības aprūpes sistēmu.

1.2. RA galvenais pienākums ir rūpēties un aizsargāt cilvēka veselību un dzīvību. RA ciena pacienta uzticību un darbojas tikai viņa interesēs. Ja pacienta intereses ar savu rīcību apdraud cita persona, RA pirmais pienākums ir aizstāvēt pacienta intereses un tikai pēc tam citas personas vai sabiedrības intereses.

1.3. RA ir atbildīgs par savu profesionālo kompetenci, teorētisko un praktisko zināšanu līmeņa celšanu, kā arī aktīvi piedalās medicīnas izglītības un praktiskā darba standartu attīstīšanā. Uzņemoties atbildību un pienākumus vai uzdodot veikt šos uzdevumus citiem, RA izvērtē savas zināšanas un spējas.

1.4. Kā profesionālā darbībā, tā privātā dzīvē RA jāatturas no tādas uzvedības vai rīcības, kas var apkaunot viņa profesiju vai radīt šaubas par viņa godīgumu un cieņu.

Par vislabāko reklāmu jāuzskata godīgums un profesionālās spējas.

1.5. Pašreklamēšanās, citu cilvēku pazemošana, vai citas līdzīgas darbības veselības aprūpē savtīgā nolūkā nav savienojamas ar RA ētikas kodeksa principiem.

1.6. Lai panāktu atbilstošus sociālos un ekonomiskos darba apstākļus un pietiekamu atlīdzību par savu darbu, RA piedalās savu profesionālo un citu organizāciju darbā kas aizstāv RA intereses.

1.7. Vietā, kur RA veic savu profesionālo darbību, viņa rīcībā jābūt atbilstošiem apstākļiem un tehniskam aprīkojumam.

Nekādā gadījumā RA nedrīkst darboties savā profesijā apstākļos, kas varētu kompromitēt viņa profesionalitāti un veselības aprūpes kvalitāti.

1.8. RA nevar pieņemt darba samaksu vai honorāru, kas var izraisīt viņa neatkarības ierobežojumu vai tās atstāšanu novārtā.

1.9. RA, kam uzdots veikt cita RA kontroles funkcijas, jābūt ļoti piesardzīgam un objektīvam savos izteicienos un slēdzienos. Tos drīkst izpaust citām personām, tikai likumā noteiktos gadījumos.

2. Radiologa asistenta atbildība pret pacientu.

2.1. RA nodrošina pienācīgu medicīnisku aprūpi, apliecina līdzjūtību un ciena pacienta gribu.

2.2. RA jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība jebkurā situācijā.

2.3. RA jātur noslēpumā konfidenciālās ziņas par saviem pacientiem un kolēģiem. Tās drīkst izpaust ar pacienta atļauju, kā arī tad, ja to prasa likums. Katram pacientam pēc viņa lūguma jāsniedz visas ziņas, kas ļautu pacientam izmantot savas tiesības.

3. Atbildība pret RA profesiju un citām ārstniecības personām.

3.1. Profesija prasa no ikviena RA godīgumu pret pacientu.

3.2. Profesijas noteiktā pašdisciplīna ir privilēģija un ikvienam RA pienākums to saglabāt un veicināt.

3.3. RA uzvedībai jābūt nevainojamai, lai tas izpelnītos cieņu, kādai jābūt sabiedrībā pret visiem šīs profesijas pārstāvjiem.

3.4. RA jāizvairās kaitēt savu kolēģu reputācijai, kā arī jāraugās, lai visi RA, ar kuriem kopā strādā, ievērotu ētikas kodeksa normas.

3.5. RA jālūdz kompetenta kolēģa padomu, ja izmeklējums ir sarežģīts vai neskaidrs, vai tad, kad to lūdz pacients.

3.6. Ja kāds kolēģis lūdz konsultāciju, RA par saviem novērojumiem un ieteikumiem jāinformē radiologs.

3.7. RA jāsadarbojas ar visām personām, kas, pēc viņa domām, var palīdzēt izmeklēt pacientu.

3.8. RA pacientu interesēs jāuztur koleģiālas attiecības ar citām ārstniecības personām un jārespektē to profesionālā neatkarība.